شعری بخوانیم از خانم معصومه زارع

رباعی

معصومه زارع

ققنوسم و اتش از پرم می ریزد
غم از سر و روی پیکرم می ریزد

بی تابم و خسته،  خاک عالم انگار
باران شده بی تو بر سرم می ریزد

معصومه زارع 

دیدگاهتان را بنویسید