شعری از خانم نسرین حاکم زاده – رشت

نسرین حاکم زاده  بخشی از قلبم سبز نخواهد شدهمان تکه ای که برمزار تو جا گذاشتممن دفن کردمتو برویانشدر هر برگی که رقصید و بر زمین نشستزیبایی تورا می بینمنسرین…

ادامه خواندنشعری از خانم نسرین حاکم زاده – رشت